تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.

بیوریتم ها

تصویر لوبسانگ رامپا در لباس قرمز.
اگر انسانها برای روزهایشان برنامه ریزی کرده و به برنامه شان پایبند می ماندند، وقت کافی برای انجام هر کاری میداشتند

بیوریتمها در زندگی همه نقش مهمی ایفا میکنند، علیرغم این موضوع، اکثر افراد آن را درک نکرده و موضوعی قابل توجه و کاربردی را از دست میدهند. در شرق دور چرخهای بیوریتم قرنهاست که مورد استفاده قرار میگیرند، با این حال دکتر ویلهم فلیس (Dr. Wilhelm Fliess) یکی از اولین غربیانی بود که بیوریتمها را مشاهده و ثبت کرد. با آگاهی از چگونگی جریان این چرخهها، شما میتوانید پیشاپیش برای روزهای ناگوار برنامهریزی کرده یا از آنها اجتناب کنید، همچنین میتوانید در روزهای خوب از بیش فعال شدنتان جلوگیری کنید. این موضوع یک داستان تخیلی نیست بلکه به حقیقت همان هوایست که تنفسش میکنید.

آیا آخرین روز بدی که داشتید را به خاطر میآورید؟ آن زمانهایی که به نظر میرسد که بدون توجه به اینکه چه کاری انجام میدهید همه چیز بد پیش میرود؟ به این روزها روزهای احتیاط گفته میشود، که همچنین میتواند یک روز احتیاط دوگانه یا سهگانه باشد، درهر دو صورت شما میتوانید چنین روزهائی را پیشبینی کرده و برای اتفاقاتی که در آنها خواهد افتاد، برنامه ریزی کنید. شما در چنین روزهائی تا پنج برابر بیشترمستعد تصادفات هستید.

همه چیز در زندگی درون چرخهها قرار دارد، این مطلب حتی در انجیل نیز بیان شده است، Ecclesiastes 3. بنابرین با دانستن اینکه چه وقت بهترین زمان است، میتوانیم از زمان بهره بیشتری برده و از روزهای (همراه با رویدادهای) شرمآور پیشگیری کنیم

بیوریتمها چه هستند؟ آنها سه چرخه اصلی طبیعی میباشند که از این قرارند:

چرخههای بسیار دیگری نیز ووجود دارند ، در اینجا گروه بعدی آورده شده است ، اما برای جلوگیری از سردرگمی در حال حاظر از آنها صرفنظر میکنیم.

همانطور که در زیر نشان داده شده است، بیوریتم معمولا به عنوان یک موج سینوسی نشان داده شده است.

موج همیشه از روی خط میانه یا همان روز احتیاط آغاز شده بعد به بالا و سپس به پایین حرکت میکند.بدیهی است که بالای خط میانه همان (روز) بالا و پایین خط میانه همان (روز) پایین میباشد و آنجا که خط قطع میشود همان (روز) احتیاط است. دانستن اینکه این بالاها، احتیاطها و پایینها کِی اتفاق میافتند آسان است، درحالیکه درک کردن ارتباط آنها با یکدیگر کمی پیچیدهتر میباشد، اما شما میتوانید برای تعطیلات، امتحانات، ورزشها، مصاحبهها یا هر چیز دیگر در زندگی خود برنامهریزی کنید. در ژاپن بسیاری از شرکتهای بزرگ به عنوان بخشی از سیاستهای اجتماعیشان، بیوریتم کارکنان خود را ترسیم میکنند تا از روزهای احتیاط دوگانه یا سهگانه اجتناب کنند. در کانادا یک شرکت اتوبوسرانی (با استفاده از این روش) توانست میزان تصادفات را تا 68% کاهش بدهد وبسیاری از شرکتهای اتوبوسرانی دیگر خیلی زود این روش را دنبال کردند.

اما نباید تا جایی پیش رفت که تصور شود که این راه حلی برای همه چیز میباشد، زیرا اینگونه نیست. (بیوریتم) باید فقط به عنوان راهنما استفاده شود، (بیوریتم) راهنمای بسیار خوبی خواهد بود، اگر کل پروسه را درک کنید. 27 ترکیب اصلی از بیوریتمهای HHH (آن زمانی که همه چیز آرمانی است) و LLL ( وقتی همه چیز در شرایط بد قرار دارد، هنگامی که هر چه بیان میکنید یا هر کاری که انجام میدهید اشتباه است) وجود دارد. یک چرخه کامل از زمان تولد 21252 روز به طول میانجامد، سپس دوباره با یک روز احتیاط سهگانه آغازCCC میشود.

ضمناً شما به یک چرخ بیوریتم یا یکی از چندین برنامه کامپیوتری (که برای این منظور) در دسترس میباشند احتیاج خواهید داشت. مزیت استفاده از چرخ این است که میتوانید آن را همراه خود داشته باشید- انعطافپذیرتراست- و به کامپیوتر احتیاجی نخواهید داشت. همچنین میتوانید، (چرخۀ) دوستانتان را ترسیم کنید و به آنها نشان دهید که ریتمشان چگونه در جریان میباشد. Jacyntha Crawley کتابی در مورد بیوریتم نوشته که یک چرخ بیوریتم هم به آن ضمیمه میباشد که اگر به طور مستقیم از خودش خریداری کنید £13 و اگر از آمازون تهیه کنید $25 میباشد.

• در زیر یک چرخ بیوریتم را میبینید که یک روز احتیاط سهگانه CCC را نشان میدهد، این پیشامد بیش از یک روز به طول خواهد انجامید ولی خوشبختانه تنها هر 9 سال چنین اتفاقی میافتد..