کمک و یاری

کمک و یاری

کره زمین تنها ذره ای غباراست که وجودش در زمان واقعی به اندازه چشم بر هم زدنی است.

الترجمة في انتظار